۱۸-۱۲-۱۳۹۷
چربی گیر api

چربی گیر API

چربی گیر API چربی گیر API واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به کار می رود. مواد قابل شناوری […]