10-04-2019

انعقاد و لخته سازی الکتریکی

تصفیه فاضلاب به روش انعقاد و لخته سازی الکتریکی انعقاد و لخته سازی الکتریکی یا همان Electro Coagulation Flotation با استفاده از جریان مستقیم برق (DC) […]