۱۱-۱۱-۱۳۹۷
پارشال فلوم

پارشال فلوم

پارشال فلوم پارشال فلوم چیست؟ برای بدست آوردن و محاسبه دبی و حجم جریان عبوری از کانال روباز از ناودان و یا سرریز استفاده می شود. […]