19-04-2022

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

 مراحل تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال در تصفیه فاضلاب های بهداشتی و صنعتی، متداول ترین فرآیند، فرآیند لجن فعال می باشد. فرآیند لجن فعال شامل […]
30-10-2019

روش لجن فعال

مراحل تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال در تصفیه فاضلاب های بهداشتی و صنعتی، متداول ترین فرآیند، تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال می باشد. روش […]