۲۹-۱۱-۱۳۹۷
تصفیه شیرابه زباله

تصفیه شیرابه زباله

تصفیه شیرابه زباله شیرابه بدلیل تجزیه مواد آلی موجود در زباله و نفوذ آب باران به آن و انجام واکنش های بیولوژیکی و شیمیایی به وجود […]