۰۲-۱۱-۱۳۹۷

آشغالگیر فاضلاب

آشغالگیر فاضلاب واحد تصفیه فیزیکی و آشغالگیری در تصفیه فاضلاب یکی از مراحل عملیات تصفیه، تصفیه فیزیکی می باشد. آشغالگیری نیز یکی از روش های فیزیکی […]