شرکت آب پاک

آشغالگیر دستی

آشغالگیر دستی (Manual Bar Screen) به صفحه ای متشکل از چند میله قرار گرفته در فاصله مشخص از هم گفته می شود که در مسیر عبور فاضلاب نصب می گردد.

مواد جامد معلق در آب از قبیل تکه های چوب، بطری بر اثر برخورد با این صفحه امکان ورود به کانال را پیدا نمی کنند.

آشغالگیر دستی یک واحد فیزیکی در تصفیه خانه های آب و فاضلاب می باشد که وظیفه آن حذف آشغال های موجود در ورودی تصفیه خانه ها می باشد. 

هدف از حذف آشغال ها در ورودی تصفیه خانه جلوگیری از ورود آنها به واحد ها و تاسیسات بعدی به منظور اجتناب از آسیب به تاسیسات الکترومکانیکال می باشد. 

آشغالگیرها بسته به شرایط تصفیه خانه می تواند آشغالگیر دانه درشت و یا آشغالگیر دانه ریز باشند. 

از نظر کارکرد نیز آشغالگیر ها به دو دسته آشغالگیر دستی و آشغالگیر مکانیکی تقسیم می شوند. 

آشغالگیر دستی توسط اپراتور تمیز می شود و لیکن آشغالگیر های اتوماتیک مکانیکی عملیات تمیز کاری توسط چنگکی که توسط یک الکتروموتور و گیربکس در حال دوران می باشد انجام می شود. 

انواع متداول آشغالگیر به دو دسته آشغالگیر میله ای و آشغالگیر سبدی تقسیم می شود. 

آشغالگیر میله ای آشغالگیری است که در کانال قرار گرفته و آشغال ها پشت میله ها گیر افتاده و تمیز می شوند. 

در آشغالگیر های سبدی آب یا فاضلاب از بالا به درون یک سبد سوراخدار می ریزد و از سوراخ های آن از اطراف خارج می شود و آشغال ها در درون سبد می مانند.

معمولاً در زمان هایی که فاضلاب در عمق پایینی از سطح زمین قرار دارد از این نوع آشغالگیر استفاده می شود.