شرکت آب پاک

پروژه های آب پالایش آرا کیا سال ۱۳۹۳
مشاوره، طراحی، ساخت تجهیزات و اجرای تصفیه خانه های آب و فاضلاب
Previous slide
Next slide
پروژه های آب پالایش آرا کیا سال ۱۳۹۴
مشاوره، طراحی، ساخت تجهیزات و اجرای تصفیه خانه های آب و فاضلاب
Previous slide
Next slide
پروژه های آب پالایش آرا کیا سال ۱۳۹۵
مشاوره، طراحی، ساخت تجهیزات و اجرای تصفیه خانه های آب و فاضلاب
Previous slide
Next slide
پروژه های آب پالایش آرا کیا سال ۱۳۹۷
مشاوره، طراحی، ساخت تجهیزات و اجرای تصفیه خانه های آب و فاضلاب
Previous slide
Next slide
پروژه های آب پالایش آرا کیا سال ۱۳۹۸
مشاوره، طراحی، ساخت تجهیزات و اجرای تصفیه خانه های آب و فاضلاب
Previous slide
Next slide
پروژه های آب پالایش آرا کیا سال ۱۳۹۹
مشاوره، طراحی، ساخت تجهیزات و اجرای تصفیه خانه های آب و فاضلاب
Previous slide
Next slide
پروژه های آب پالایش آرا کیا سال ۱۴۰۰
مشاوره، طراحی، ساخت تجهیزات و اجرای تصفیه خانه های آب و فاضلاب
Previous slide
Next slide
پروژه های آب پالایش آرا کیا سال ۱۴۰۱
مشاوره، طراحی، ساخت تجهیزات و اجرای تصفیه خانه های آب و فاضلاب
Click Here
Previous slide
Next slide