شرکت آب پاک

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

موضوع پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد : خرید، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

ظرفیت پکیج : 6 مترمکعب در شبانه روز

کارفرما :  شرکت مهندسی شفاب

پیمانکار : شرکت آب پالایش آرا کیا

مبانی طراحی پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد:

پکیج تصــفیه فاضــلاب بهداشــتی – انســانی شــامل مراحل :

 • ســیســتم آشغال گیر
 • ایستگاه پمپاژ اولیه
 • هوادهی
 • ته نشینی
 • کلر زنی
 • ایستگاه پمپاژ فیلتر
 • فیلترشنی
 • هاضم لجن

ظرفیت فاضلاب ورودي : 80 مترمکعب در شبانه روز

نوع فاضلاب : فاضلاب بهداشتی – انسانی

مشخصات ورودي (حداکثر) :

 • TSS : 300 mg/Lit
 • COD : 500 mg/Lit
 • BOD5 : 300 mg/Lit

مشخصات تصفیه شده خروجی :

 •  TSS : 100 mg/Lit
 • COD : 160 mg/ Lit
 • BOD5 : 80 mg/Lit