شرکت آب پاک

پروژه شهرک شهراسر رامسر
پروژه شهرک شهراسر رامسر
پروژه شهرک شهراسر رامسر

موضوع پروژه شهرک شهراسر رامسر : اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و احداث پکیج تصفیه فاضلاب پروژه شهرک شهراسر رامسر

ظرفیت پکیج : 40 مترمکعب در شبانه روز

کارفرما : مجتمع مسکونی شهرک شهراسر رامسر

پیمانکار : شرکت آب پالایش آرا کیا

به منظور انتخاب روش مناسب تصفیه ، توجه به ماهیت فاضلاب تولیدی، حجم آن و سطح مورد نیاز تصفیه اهمیت ویژه ای دارد. همچنین توجه به جنبه های اقتصادی و بهره برداری سیستم تصفیه نیز در انتخاب بهترین گزینه ضروریست.

تصفیه فاضلاب پروژه شهرک شهرآسر رامسر با فرآیند هوادهی گسترده لجن فعال به همراه آنوکسیک (MLE) طراحی و اجرا گردیده است. خروجی این سیستم مطابق با استانداردهای سازمان محیط زیست جهت تخلیه به آب های سطحی می باشد.

حجم فاضلاب ورودی به سیستم تصفیه خانه

بر مبنای مذاکرات صورت گرفته بین هیات مدیره محترم پروژه شهرک شهراسر رامسر و شرکت آب پالایش آرا کیا (آب پاک) و با در نظر گرفتن افراد تحت پوشش سیستم  و بر اساس تعداد واحد های مجموعه بر اساس محاسبات صورت گرفته مطابق با مباحث مقررات ملی ساختمان و سرانه فاضلاب بر اساس ضرایب SFU و همچنین با توجه به میزان مصرف آب ساکنین شهرک مطابق کنتور، حجم فاضلاب تولیدی برابر 40 متر مکعب در شبانه روز در نظر بوده و طراحی سیستم تصفیه بر مبنای این عدد صورت گرفته است. همچنین لازم به ذکر است سیستم فوق به نحوی طراحی گردیده است که قابلیت تصفیه با دبی 30 تا 50 متر مکعب در شبانه روز را در تمامی فصول سال خواهد داشت.

بخش هاي مختلف سيستم تصفيه فاضلاب شهرک شهراسر رامسر:

1- سیستم آشغالگیر

2- ایستگاه پمپاژ

3- واحد آنوکسیک

4- واحد هوادهي

5- واحد ته نشيني

6- واحد ضدعفوني پساب

7- پکیج تزریق هیپوکلریت کلسیم

8- واحد نگهداري و هاضم لجن بیولوژیکی

9- اتاق کنترل

10- متعلقات فلزی

11- اتاق کنترل

با توجه به اینکه مجتمع های شهرک شهراسر مسکونی می باشد، به جهت جلوگیری از ایجاد آلودگی صوتی توسط بلوئرهای هوادهی دیواره اتاق کنترل از جنس ساندویچ پنل که نوعی عایق صوتی است، استفاده شده است.

با توجه به میزان بارندگی های فصلی و به منظور جلوگیری از ورود بارش های جوی به درون پکیج و همچنین به جهت مسکونی بودن منطقه، شرکت آب پاک با توجه به درخواست کارفرما بر روی پکیج تصفیه فاضلاب سایبان نصب گردیده است.