شرکت آب پاک

موضوع قرارداد : طراحی، ساخت و تکمیل، فروش، حمل، تحویل، تست و راه اندازی و بهره برداری یکساله تجهیزات فاضلاب بهداشتی پروژه سازمان حفاظت محیط زیست 

کارفرما : سازمان حفاظت محیط زیست 

پیمانکار : شرکت آب پالایش آرا کیا 

ظرفیت : 50 مترمکعب در شبانه روز

مدت پروژه : 3 ماه 

شرح فرآیند (Process Descriptions) :

فاضلاب بهداشتی – انسانی تولیدي بعد از عبور از آشغال گیر سبدي درشت و ریز و جدا شدن آشغال ها وارد متعادل ساز و ایستگاه پمپاژ می گردد و توسط پمپ هاي مستغرق با دبی ثابت 50 مترمکعب در شبانه روز وارد پکیج فلزي می شود. این پمپ هاي مستغرق داراي فلوتر می باشند. با پایین آمدن سطح فاضلاب در مخزن بتنی پمپ خاموش شده و از سوختن پمپ جلوگیري می شود، همچنین اگر سطح فاضلاب در مخزن از حد مشخصی بالاتر رود فلوتر به تابلو برق فرمان داده و پمپ مستغرق شروع به کار می کند و سطح فاضلاب را پایین می آورد و از سرریز شدن فاضلاب از مخزن بتنی جلوگیري می کند. فاضلاب از این واحد وارد مخزن هوادهی شده و در این واحد توسط بلوئرها هوادهی می گردد. میکرو ارگانیسم هاي تشکیل شده در این واحد با استفاده از اکسیژن شروع به تجزیه فاضلاب کرده و لخته هاي لجن بیولوژیک را تشکیل می دهند. سپس مخلوط فاضلاب و لجن تشکیل شده بصورت ثقلی از طریق لوله وارد تانک ته نشینی می گردد. همچنین به منظور افزایش راندمان تصفیه فاضلاب از مدیاي ثابت در این مخزن استفاده شده است. در واحد ته نشینی توده لجن فعال از فاضلاب جدا شده و ته نشین می گردد و فاضلاب تمیز توسط سرریز ها بصورت ثقلی وارد مخزن کلر زنی می شود، در این واحد پاتوژن هاي موجود توسط کلرزنی از بین می رود که این کلر محلول، توسط پ مپ تزریق می گردد. پساب گندزدایی شده از واحد کلرزنی به ایستگاه پمپاژ فیلتر منتقل خواهد شد و از آنجا جهت حذف رنگ، طعم، بو و کدورت به فیلترشنی و در نهایت به فیلترکربنی فرستاده خواهد شد.
همچنین توده لجن ته نشین شده در واحد ته نشینی داراي میکروارگانیسم بوده و جهت عملیات تصفیه فاضلاب کاملا فعال می باشد. از این رو قسمتی از آن توسط ایرلیفت پمپ به ابتداي حوض هوادهی برگشت داده می شود و قسمتی نیز به عنوان لجن مازاد از سیستم تصفیه خارج شده و وارد مخزن هاضم بی هوازي لجن می گردد. پساب حاصل نیز در مخزنی به ظرفیت 90 متر مکعب نگهداري می گردد. پساب حاصل براي مصارف آبیاري و کشاورزي فضاي سبز استفاده می گردد.