شرکت آب پاک

شرکت شهرک های صنعتی استان مازندران
شرکت شهرک های صنعتی استان مازندران
شرکت شهرک های صنعتی استان مازندران

موضوع پروژه شرکت شهرک های صنعتی استان مازندران : اصلاح سیستم هوادهی تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی میرود

کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی استان مازندران

پیمانکار : آب پالایش آرا کیا

مدت قرارداد : 4 ماه