شرکت آب پاک

پروژه شرکت باروبن
شرکت باروبن

موضوع پروژه شرکت باروبن : طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه آب شیرین کن

ظرفیت : 12 مترمکعب در شبانه روز

کارفرما : شرکت باروبن

پیمانکار : آب پالایش آرا کیا

مدت قرارداد : 60 روز کاری

شرح فرآیند شرکت باروبن : 

در صورتيكه يك غشاء نيمه تراوا بين دو محلول با غلظت هاي متفاوت قرار گيرد. مقداري از حلال از يك طرف محلول رقيق به سمت ديگر غشاء مي رود.

اين پديده كه به نام اسمز معروف است، تا زماني ادامه پيدا مي كند كه سيستم به حالت تعادل برسد.

در حالت تعادل بين دو طرف غشاء اختلاف فشاري متناسب با غلظت مواد حل شده در محلول وجود دارد. كه به آن فشار اسمزي مي گويند.

هر چه اندازه مولكول هاي ناخالصي درشت تر و درجه يونيزاسيون آن ها كمتر باشد، فشار اسمزي كمتر است.

فرآيند اسمز معكوس

فرآيند اسمز معكوس همانگونه كه از نام آن نيز مشخص است، عكس فرآيند طبيعي اسمز مي باشد.

كه امروزه جزء يكي از جديدترين و متداول ترين روش هاي جداسازي به خصوص در تصفيه آب هاي شور محسوب مي شود.

در اين فرآيند با قرار دادن فشاري بيشتر از فشار اسمزي در سمت محلول غليظ تر (آب شور)، جهت حركت حلال (آب خالص) عكس شده. و به اين ترتيب مي توان آب را از ناخالصي هاي درون آن جدا كرد.

مقدار درصد بازيابي با توجه به نوع غشاء، كيفيت و كميت آب تصفيه شده و مقدار هزينه هاي عملياتي، تعيين خواهد شد.

بالا رفتن بيش از اندازه درصد بازيابي، باعث افزايش املاح و در نتيجه فشار اسمزي در آب پشت غشاها مي شود. كه اين امر باعث افزايش انرژي عملياتي لازم، كاهش دبي و افزايش درصد عبور املاح از ميان غشاها مي شود.

آب خام پس از يك سري مراحل پيش تصفيه، به سمت يك غشاء نيمه تراوا پمپ مي شود. و قسمتي از آن از ميان غشاء عبور كرده و به اين ترتيب در باقيمانده خوراك غلظت نمك ها افزايش خواهد يافت.

در همين زمان قسمتي از اين آب بدون عبور از ميان غشاء از سيستم خارج مي شود.

(به دليل افزايش فشار اسمزي در پشت غشاء، فشار عملياتي اعمالي از طرف پمپ ها براي عبور آب از ميان غشاء كافي نيست. و در صورت عدم خروج آب شور از سيستم، آب تصفيه شده عبوري از ميان غشاء به عقب برگشت خواهد كرد).

مقدار اين آب با توجه به كيفيت آب ورودي و نوع غشاء بين 20 % تا 70 % متغير است.

پارامترهای موثر در کیفیت آب تولیدی عبارتند از : 

درجه حرارت، فشار و میزان شوری