شرکت آب پاک

روش های گوناگونی برای فرآیند تصفیه فاضلاب و ضدعفونی کردن منابع آب وجود دارد. دو دسته اصلی این روش ها، شیمیایی و فیزیکی هستند.

۱. روش شیمیایی ضدعفونی و گندزدایی آب و فاضلاب

موادی که از طریق واکنش شیمیایی عملیات ضدعفونی کنندگی را انجام می دهند شامل: کلر؛ دی اکسید؛ ازن؛ برم؛ ید. این ضدعفونی کننده ها، به غیر از ازن، در حال حاضر جزو ضدعفونی کننده های سنتی حساب می شوند. بی خطر بودن برای محیط زیست، انسان و دام مواردی است که ضدعفونی کننده های جدید باید داشته باشند. به همین دلیل ضدعفونی کننده های بر پایه پراستیک اسید در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

2. روش های فیزیکی ضدعفونی و گندزدایی آب و فاضلاب

این روش ها شامل فیلتراسیون یا پرتودهی (اشعه گاما و اشعه ماورای بنفش) هستند.

 

  • پکیج کامل کلرزنی 
  • کلرزن گازی 
  • کپسول گاز کلر 
  • ازن ژنراتور O3
  • پکیج الکترولیز (هیپوکلریناتور)
  • پکیج کلرزن مایع