شرکت آب پاک

موضوع پروژه پکیج کمپ سد لتیان : تهیه، ساخت و نصب پکیج های تصفیه فاضلاب کمپ سد لتیان 

ظرفیت پروژه : 40 مترمکعب در شبانه روز 

کارفرما : شرکت آب منطقه ای تهران 

پیمانکار : شرکت آب پالایش آرا کیا 

شرح فرآیند : 

سیستم تصفیه فاضلاب در طرح حاضر شامل مخزن متعادلساز پلی اتیلنی دفنی، پکیج فلزی تصفیه فاضلاب  به روش رآکتور ناپیوسته متوالی (SBR) و فیلتراسیون شنی با ظرفیت 5 متر مکعب در شبانه روز می باشد.

فاضلاب بهداشتي- انساني توليدي توسط لوله ورودی از آشغالگیر مشبک سبدی عبور کرده و پس از جدا شدن ذرات درشت آشغال وارد مخزن متعادلساز و ایستگاه پمپاژ می گردد که توسط پمپ های مستغرق لجن کش وارد پکیج فلزی می شود.

واحد SBR شامل یک مخزن فلزی و پنج مرحله پرشدن، هوادهی، ته نشینی، تخلیه، سکون و آماده سازی می باشد. پس از پر شدن مخزن (حدود 10 دقیقه)، فاضلاب توسط بلوئرها به مدت 2.5 ساعت هوادهی می شود.

میکرو ارگانیسم های تشکیل شده در این واحد با مصرف اکسیژن شروع به تجزیه فاضلاب کرده و لخته های بیولوژیکی لجن را تشکیل می دهند. سپس مخلوط فاضلاب و لجن تشکیل شده بصورت ثقلی به مدت 1 ساعت ته نشینی می گردد.

در زمان ته نشینی توده لجن فعال از فاضلاب جدا شده و ته نشین می گردد و پساب تمیز در سطوح بالای مخزن قرار می گیرد. سپس پساب توسط خروجی مجهز به شیر برقی بصورت ثقلی (حدود 10 دقیقه) وارد مخزن کلر زنی می  شود.

در این واحد پاتوژن های موجود توسط کلرزنی از بین می رود که کلر محلول، توسط پمپ تزریق می گردد. در مرحله آماده سازی، توده لجن ته نشین شده در مخزن SBR دارای میکروارگانیسم و لجن فعال می باشد که توسط خروجی لجن برگشتی مجهز به شیر برقی (حدود 10 دقیقه) به ابتدای مخزن متعادلساز برگشت داده می شود.

همچنین قسمتی نیز به عنوان لجن مازاد توسط پمپ های لجن کش مخزن متعادلساز از سیستم تصفیه خارج شده و وارد مخزن هاضم لجن می گردد. در این واحد به تدریج لجن هضم شده و حجم آن کاهش می یابد.  

کلیه مراحل سیستم تصفیه SBR در مدت زمان 4 ساعت برنامه ریزی می شود که به صورت دوره ای و ناپیوسته در 24 ساعت شبانه روز ، 6 مرتبه تکرار می شود.

در ادامه پساب گندزدایی شده به صورت ثلقی وارد مخزن پلی اتیلنی پمپاژ مجهز به فلوتر می شود.

سپس توسط پمپ های سانتریفیوژ جهت حذف مواد جامد ملعق باقیمانده در پساب به فیلتر شنی هدایت می شود.

فیلتر شنی به صورت دوره ای شستشو داده می شود که پساب حاصل به ابتدای سیستم تصفیه و مخزن متعادلساز انتقال می یابد. در نهایت پساب تصفیه شده به آب های سطحی منتقل خواهد شد.