شرکت آب پاک

تصفیه فاضلاب کارخانجات

كميت و كيفيت فاضلاب صنعتي متناسب با فرآيند توليد، سهولت دسترسي و هزينه تامين آب و دفع فاضلاب، نوع مـاده اوليـه و فراورده توليدي، سطح نظارت بر نحوه فعاليت واحد صنعتي، مساحت فضاي سبز و محوطه، وضـعيت تاسيـسات بهداشـتي رفـاهي، وجود سامانه هاي بازچرخاني و ميزان استفاده مجدد تغيير مي نمايد.

با توجه به اهمیت تصفیه فاضلاب های صنعتی، تصفیه فاضلاب کارخانجات امروزه به شدت مورد توجه کارفرمایان و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.

سرانه تولید فاضلاب کارخانجات

براساس گزارشهاي طرح جامع آب كشور،كل آب مورد نياز صـنايع و معـادن در سـال 1362 معادل 441.9 و در سال 1373 معادل 663 ميليون مترمكعب بوده است. اين ميزان در سال 1380 به 1079 ميليون مترمكعب افزايش يافته است، که این مقدار در سال 1395 به حدود 1646 میلیون مترمکعب رسیده است، بـر ايـن اسـاس ضـريب تبـديل آب مصرفي به پساب در صنايع بزرگ 0.54 مي باشد.

به همین دلیل تصفیه فاضلاب کارخانجات با توجه به مصرف بالای میزان آب حائز اهمیت می باشد.

مطابق جدول زیر صنايع غذايي و آشاميدني ها با 29 درصد بيشترين سـهم برداشت آب را داشته و سپس صنايع شيميايي با 20 درصد، مقام دوم را دارا مي باشد.

ردیف رشته صنعتی برداشت آب بر حسب میلیون متر مکعب تولید پساب بر حسب میلیون متر مکعب
1 صنايع غذايي، آشاميدني و دخانيات 480,2 306,2
2 صنايع نساجي، پوشاك و چرم 229,9 123,5
3 صنايع چوب و خدمات چوبي 7,3 6
4 صنايع كاغذ، مقوا و چاپ 8/8 3,5
5 صنايع شيميايي 335,2 141
6 صنايع كاني غير فلزي 3,9 152
7 صنايع توليد فلزات اساسي 142,4 50
8 صنايع ماشين آلات و تجهيزات 77,4 62,1
9 نيروگاه ها 55,9 8,6
جمع کل 1646,3 852,7

براساس مطالعات طرح جامع آب كشور در سال 1400 آب مورد نياز صنعت 2101 ميليون مترمكعب و ميزان پساب توليدي معادل 1088 ميليون مترمكعب خواهد بود.

فاضلاب هاي صنعتي بسته به نوع صنعت، براي اينكه با فرايندهاي زيستي مورد تصفيه قرار گيرنـد نيازمنـد طـي مراحـل پـيش تصفيه مي باشند، كه طي آن تركيبات شيميايي و خطرناك براي فرايندهاي زيستي تا حد مورد نظر كاهش مي يابد.

صنايع غـذايي بـا توجه به غلظت بالاي مواد آلي از شباهت بيشتري به فاضلاب هاي انساني برخوردار بـوده و بـا روش هـاي زيـستي تـصفيه پذيرنـد.

روش های تصفیه فاضلاب کارخانجات

روش هاي تصفيه فاضلاب کارخانجات و صنایع مختلف با توجه به نوع صنعت و ويژگـي هـاي مهم فاضلاب متنوع بوده و با يكديگر متفاوت مي باشد در جدول زیر ویژگی های مهم فاضلاب های هر صنعت و روش های تصفیه فاضلاب کارخانجات به صورت خلاصه ذکر شده است.

نوع صنعت ويژگي هاي مهم فاضلاب روش اصلي تصفیه فاضلاب کارخانجات كارايي روش هاي تصفيه

صنايع نساجي، پوشاك و چرم

قلياييت زياد و درجه حـرارت بـالا، مـواد معلق فراوان، كل مواد جامـد زيـاد، سـختي، نمـك، سـولفيد،كروم، pH ،آهك، رسوب يافته خنثي كردن، ترسيب شيميايي، تصفيه زيستي هـوادهي و يا صافي چكنده، متعادلسازي، رسوب دهي متوسط

صنايع غذايي، آشاميدني و دخانيات

مـواد معلـق زيـاد، موادكلوييـدي، مـواد آلـي محلـول، پروتيين، چربي، لاكتوز، نيتروژن، BOD بالا، pH متغير، رنگ و بو، روغـن، دترجنـت، فرمالدييـد، عوامـل ميكربي آشغالگيري، متعادلسازي، خنثي سازي، ته نـشيني و يـا شناورسازي، هوادهي، تـصفيه شـيميايي، انعقـاد، لجـن فعال، استخر اكسيداسيون زيستي، صافي چكنده، بركـه تثبيـت، كمپوسـت كـردن، تغلـيظ بوسـيله سـانتريفوژ، تبخير، خشك كردن عالی

صنايع چوب و محصولات چوبي، صنايع كاغذ، مقوا و چاپ

BOD ،COD, بالا، مواد جامد، فنل، سميت، مـواد آلـي، pH تبخير، سوزاندن، انعقاد شيميايي، استخر اكسيداسيون و ساير روشهاي تصفيه زيستي هوازي، استخر ته نشيني، بركه تثبيت و تصفيه زيستي، هوادهي، بازيافت خوب

صنايع كاني غير فلزي

نمك هاي معدني، ذرات آزبست معلق ته نشيني، رسوب دهي، خنثـي سـازي، جداسـازي ذرات، ترسيب با كلرايد كلسيم، دفع در زمين خوب

صنايع شيميايي

نمـك هـاي محلـول، كلرايـد وBOD بـالا، pH متغيـر،اسـيدهاي معـدني، كـروم، اسـيدهاي آلـي چـرب، TDS، فلزات، رزينهـا، حـلالهـا، رنـگ و بـو، الكـل، صـابون، موادآلي، حلقه هاي بنزني، سموم، فسفر، سـليس، فلورايـد، لجن، فرمالدهيد، اسيد نيتريك و سولفوريك، سود، سولفات آهن، عناصر راديواكتيو، آلومنيوم، نيترات، آمونيـوم، جيـوه، دي اكـسيد گـوگرد، موادمعلـق 1 پليكلرو بيفنيل PCBsقليايي غير قابل ته نشيني و قابل ته نشيني كنترل در محل توليد و جلوگيري از تـراوش يـا ريـزش، ذخيره سازي، رقيق سازي، متعـادلسـازي، خنثـي سـازي، ته نشيني، هوادهي، شناورسازي، انعقاد شيميايي، ترسيب شيميايي، اكـسيداسيون زيـستي، بركـه تثبيـت و سـاير روش هاي تصفيه زيستي، زلالسازي مكـانيكي، صـافي چكنده، سولفوناسيون، كلريناسـيون، هـضم بـيهـوازي، سوزاندن لجن متوسط

صنايع توليد فلزات اساسي

pH پايين و يا متغيـر، سـيانوژن، اسـيدها، فنـل، سـنگ معدن، قلياييت، روغن، فلـزات، سـموم، ماسـه و ذغـال سنگ، ذرات فلزي، سورفاكتانت آشـغالگيري، جداسـازي روغـن، خنثـي سـازي، انعقـاد شيميايي،كلريناسيون، احيا و رسوب دهي، كروم و ساير فلزات، ذخيره سازي در بركه ها، جذب نهايي بـا كـربن، بازيافت و استفاده مجدد متوسط

صنايع كشاورزي

مواد آلي محلول، بقاياي سموم، پروتيين، عناصر مغـذي،چربي، لاكتوز، نيتروژن، BOD بـالا، مـواد معلـق زيـاد، موادكلوييدي، رنگ و بـو، روغـن، دترجنـت، فرمالدهيـد، عوامل ميكربي كنترل و جداسازي در محل، متعادل سازي، خنثي سـازي، ته نشيني و يا شناورسازي، هـوادهي، تـصفيه شـيميايي، انعقـاد، روش هـاي تـصفيه زيـستي، كمپوسـت كـردن، استفاده مجدد در كشاورزي خوب

صنايع برق و الكترونيك

pH متغير، حلال ها، اسيدها، تركيبات شـيميايي آلـي و معدني، چربي و روغن، قلياييـت، فلـزات مختلـف، ذرات فلزي، سورفاكتانت ها آشغالگيري، كنتـرل و جداسـازي در محـل توليـد، خنثـي سازي، انعقاد شيميايي، احيا و رسوب دهي فلـزات، ذخيـره سازي در بركه ها، جذب نهايي با كربن متوسط

صنايع دارويي

تركيبات شـيميايي، هورمـون هـا، BOD و COD بـالا، رنـگ، عناصـر مغـذي، pH متغيـر، امـلاح و اسـيدهاي معدني، حلال ها، اسيدهاي آلـي چـرب، الكـل، صـابون، موادآلي، حلقه هاي بنزنـي، سـموم، فلورايـد، فرمالدهيـد، اسـيد نيتريـك و سـولفوريك، سـود، نيتـرات، آمونيـوم، موادمعلق جداسازي و كنترل در محل، ذخيره سازي، رقيق سـازي، متعــادل ســازي، خنثــي ســازي، تــه نــشيني، هــوادهي، شناورسازي، انعقاد و ترسـيب شـيميايي، اكـسيداسيون زيستي، صافي چكنده و ساير روش هاي تصفيه زيستي، هضم بيهوازي، سوزاندن لجن هاي قليايي و يا خنثـي كردن با اسيد، جذب سطحي با كربن فعال متوسط

شرایط اخذ مجوز ساخت کارخانجات

در كليه شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، تمامي واحدهای دارای فاضلاب خروجی با کیفیت خارج از بالاتر از  محدوده تعیین شده زیر ملزم هستند پيش بيني هاي لازم را براي احداث پیش تصفیه هنگام اخذ مجوز ساخت بعمل آورد.

تصفیه فاضلاب کارخانجات


شرکت آب پالایش آراکیا با داشتن نیروهای متخصص و با بهره گیری از تجربیات چندین ساله خود آماده مشاوره های لازم در خصوص طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج های تصفیه فاضلاب کارخانجات صنعتی و بهداشتی به صورت فلزی، پلی اتیلن و یا بتنی با مشخصات پروژه کارفرما خواهد بود.


جهت کسب اطلاع و مشاوره با کارشناسان مجموعه تماس حاصل فرمایید :

026-34249245

026-34283958

شماره تلگرام و واتس آپ مجموعه آب پاک

09012362018

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *