شرکت آب پاک

تصفیه فاضلاب بیمارستان سینا
تصفیه فاضلاب بیمارستان سینا
تصفیه فاضلاب بیمارستان سینا

موضوع پروژه تصفیه فاضلاب بیمارستان سینا :

ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سینا با روش تصفیه بیولوژیکی لجن فعال هوادهی با مدیای معلق (MBBR)

ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب : 600 مترمکعب در شبانه روز

کارفرما : بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سینا

پیمانکار : شرکت آب پالایش آرا کیا

بطور کلی جوامع کوچک شامل موارد زیر می باشد :

 • شهرک های مسکونی از جمله مسکن مهر
 • بیمارستان ها
 • کمپ های نظامی
 • کمپ های تفریحی
 • مجتمع های ورزشی
 • کارخانجات
 • شهرک صنعتی
 • و غیره

مشخصه اصلی سیستم های تصفیه فاضلاب برای چنین جوامعی :

 • کوچکی سیستم به دلیل ظرفیت پایین فاضلاب تولیدی
 • فضای اشغالی کم
 • هزینه پایین بهره برداری

ظرفیت پایین فاضلاب تولیدی این جوامع، در مقایسه با جوامع بزرگ، مانند شهرها امکان ایجاد تغییرات در سیستم های تصفیه فاضلاب و بهینه سازی وضعیت موجود را امکان پذیر می کند.

در سال های اخیر ایده ابداع پکیج های تصفیه فاضلاب با استقبال قابل توجهی مواجه گردید.

ایده ساخت و بهره برداری از تصفیه خانه بتنی در جوامع کوچک، همانند آنچه در گذشته اجرا می شد. در کنار ایده پکیج های تصفیه فاضلاب همچنان پا برجاست.

توجه به مزایای پکیج تصفیه در قیاس با تصفیه خانه بتنی برای جوامع کوچک، ضروری است.

شرح فرآیند

با توجه به حجم و کیفیت فاضلاب تولیدی و سطح و کیفیت پساب خروجی، روش MBBR شامل طراحی، تهیه تجهیزات و ارائه پساب خروجی، مطابق استاندارد محیط زیست اجرا گردید.

حجم فاضلاب ورودی به سیستم 

طراحی سیستم تصفیه بر مبنای حجم فاضلاب تولیدی برابر 600 متر مکعب در شبانه روز می باشد.

پارامترهای کیفی فاضلاب ورودی

با توجه به نوع پساب تولیدی بیمارستان سینا، پارامترهای کیفی فاضلاب بر اساس جدول شماره 1 است.

جدول 1 : پارامترهای کیفی فاضلاب بیمارستانی

ردیف پارامتر نشان غلظت (mg/lit)
1 جامدات معلق کل TSS 400 – 120
4 اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی BOD5 350 – 110
5 اکسیژن مورد نیاز شیمیایی COD 800- 250
6 نیتروژن کل TN 70- 20
7 فسفر کل TP 4-12
8 PH PH  5/8 – 5/6

کیفیت پساب خروجی

قوانین محیط زیستی کشور، استانداردهای کیفی را برای پساب خروجی با توجه به مصارف مورد نظر آن تعیین کرده است.

پساب خروجی پروژه، برای مصرف کشاورزی و آبیاری فضای سبز می باشد.