شرکت آب پاک

تصفیه آب

تصفیه آب 

ﺗﺼﻔﯿﻪ آب سابقه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﺸﺮ دارد.

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب به عقیده مورخین ﺑﻪ ﺣﺪود دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ می رﺳﺪ.

وﺳﺎﯾﻞ اوﻟﯿﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب در ﻣﻨﺎزل اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺎ ﺣﺪود ﻗﺮن اول ﻣﯿﻼدی ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎنی دال ﺑﺮ وﺟﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺮ روی آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

پیش از اﻧﺠﺎم ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺮ روي آب باید ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ.

ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺼﺮف ﻧﻮع روش ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ.

ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﻣﻮرد زﯾﺮ می باشد:

 • ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﮕﯽ
 • ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ
 • مصرف ﺗﺠﺎري / ﺻﻨﻌﺘﯽ
 • ﻣﺼﺮف آب در ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ
 • ﻣﺼﺮف آب در آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ
 • ﺗﻠﻔﺎت آب

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﮥ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ از آب های زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺪ:

 • ﻫﻮادﻫﯽ
 • ﺳﺨﺘﯽ ﮔﯿﺮی
 • ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن
 • ﮔﻨﺪزداﯾﯽ
 • ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی

روش های مختلف تصفیه آب طبق دسته بندی زیر می باشد.

با کلیک روی هر گزینه می توانید، اطلاعات بیشتری درباره روش مدنظر مطالعه کنید.

فیلترهای تبادل یونی در تصفیه آب 

 • دیونایزر
 • سختی گیر رزینی تصفیه آب
 • رزین آنیونی / رزین کاتیونی
 • رزین حذف نیترات

فیلتر غشایی

 • میکروفیلتراسیون MF
 • اولترافیلتراسیون UF
 • نانوفیلتراسیون NF
 • اسمز معکوس RO
 • فیلتر کارتریج / فیلتر هوزینگ
 • الکترودیالیز EDI
 • ممبران RO,NF,UF
 • پکیج تزریق مواد شیمیایی (CIP)

پکیج تزریق مواد شیمیایی

 • درای فیدر
 • پکیج تزریق پلی الکترولیت
 • پکیج تزریق مواد منعقد کننده
 • پکیج تنظیم PH

سختی گیر

 • نانوفیلتراسیون NF
 • سختی گیر رزینی در تصفیه آب
 • سختی گیر اولتراسونیک
 • سختی گیر مغناطیسی
 • لایم – سودا

فیلتراسیون بستری در تصفیه آب 

 • فیلترهای FRP/GRP
 • فیلتر شنی افقی
 • فیلتر شنی عمودی
 • فیلتر کارتریج / فیلتر هوزینگ
 • فیلتر دیاتومیت
 • فیلتر کربن اکتیو
 • هیدروسیکلون
 • فیلتر دیسکی

جهت مشاوره با کارشناسان مجموعه تماس حاصل فرمایید.

۰۲۶-۳۴۲۴۹۲۴۵

۰۲۶-۳۴۲۸۳۹۵۸

شماره تلگرام / واتس آپ مجموعه “آب پاک“

۰۹۰۱۲۳۶۲۰۱۸