شرکت آب پاکموضوع پروژه : طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان 554 زنجان

ظرفیت پیکج : 50 مترمکعب در شبانه روز

کارفرما : بیمارستان 554 زنجان

پیمانکار : آب پالایش آرا کیا

پکیج شــامل : پکیج تصــفیه فاضــلاب بهداشــتی- انســانی

مراحل پکیج : ســیســتم آشغالگیر، ایستگاه پمپاژ اولیه، هوادهی، ته نشینی، کلر زنی ،ایستگاه پمپاژ فیلتر ،فیلترشنی و هاضم لجن می باشد .

نوع فاضلاب : فاضلاب بهداشتی – انسانی

مشخصات ورودي (حداکثر) :

  • TSS : 300 mg/Lit
  • COD : 500 mg/Lit
  • BOD5 : 300 mg/Lit

مشخصات فاضلاب تصفیه خروجی :

  • TSS : 100 mg/Lit
  • COD : 160 mg/ Lit
  • BOD5 : 80 mg/Lit

1- فرایند تصفیه پکیج :

 1-1- متعادل سازی به منظور حفاظت سیستم تصفیه فاضلاب در برابر شوک های آلی و هیدرولیکی

  1-2- هوادهی به منظور تصفیه فاضلاب به روش بیولوژیکی

  1-3- ته نشینی به منظور جداسازی لجن از فاضلاب

  1-4- کلر زنی به منظور ضدعفونی پساب

  1-5- ایستگاه پمپاژ فیلتر به منظور ارسال پساب به فیلتر شنی و کربنی

  1-6- فیلتر شنی به منظور حذف کدورت

  1-7- فیلترکربنی به منظور حذف رنگ، طعم، بو، BOD، COD و کلر آزاد

   1-8- هاضم لجن به منظور نگهداری و هضم لجن

   1-9- مخزن ذخیره پساب به منظور نگهداری و ذخیره پساب تصفیه

   1-10- سیستم بای پس ابتدایی و انتهایی تصفیه خانه

2- شرح فرآیند (Process Descriptions) :

فاضلاب بهداشتي – انساني توليدي بعد از عبور از آشغال گیر سبدی درشت و ریز و جدا شدن آشغال ها وارد متعادل ساز و ایستگاه پمپاژ می گردد و توسط پمپ های مستغرق  با دبی ثابت 50 مترمکعب در شبانه روز وارد پکیج فلزی می شود.

اين پمپ هاي مستغرق داراي فلوتر مي باشند. با کاهش سطح فاضلاب در مخزن بتني پمپ خاموش شده. از سوختن پمپ جلوگيري مي شود.

همچنين اگر سطح فاضلاب در مخزن از حد مشخصي بالاتر رود. فلوتر به تابلو برق فرمان داده. و پمپ مستغرق شروع به كار مي كند. و سطح فاضلاب را پايين مي آورد و از سرريز شدن فاضلاب از مخزن بتني جلوگيري مي كند.

فاضلاب از این واحد وارد مخزن هوادهی شده. و در این واحد توسط بلوئرها هوادهی می گردد.

میکرو ارگانیسم های حاصل در این واحد با استفاده از اکسیژن شروع به تجزیه فاضلاب کرده و لخته های لجن بیولوژیک را تشکیل می دهند.

سپس مخلوط فاضلاب و لجن بصورت ثقلی از طریق لوله وارد تانک ته نشینی می گردد.

همچنین به منظور افزایش راندمان تصفیه فاضلاب از مدیای ثابت در این مخزن استفاده شده است.

مرحله حذف لجن

در واحد ته نشینی توده لجن فعال از فاضلاب جدا و ته نشین می گردد. و فاضلاب تمیز توسط سرریز ها بصورت ثقلی وارد مخزن کلر زنی می  شود. در این واحد پاتوژن های موجود توسط کلرزنی از بین می رود که این کلر محلول، توسط پمپ تزریق می گردد.

پساب گندزدایی از واحد کلرزنی به ایستگاه پمپاژ فیلتر منتقل خواهد شد. و از آنجا جهت حذف رنگ، طعم، بو و کدورت به فیلترشنی و در نهایت به فیلترکربنی ارسال می شود.

همچنین توده لجن ته نشین در واحد ته نشینی دارای میکروارگانیسم بوده و جهت عملیات تصفیه فاضلاب کاملا فعال می باشد.

از این رو قسمتی از آن توسط ایرلیفت پمپ به ابتدای حوض هوادهی برگشت می شود. و قسمتی نیز به عنوان لجن مازاد از سیستم تصفیه خارج و وارد مخزن هاضم بی هوازی لجن می گردد.

پساب حاصل نیز در مخزنی به ظرفیت 90 متر مکعب نگهداری می گردد. پساب حاصل برای مصارف آبیاری و کشاورزی فضای سبز استفاده می گردد.

جهت مطالعه کامل در این زمینه روی لینک زیر کلیک کنید :

https://ab-pak.ir/wp-admin/post.php?post=6485&action=edit&lang=fa