شرکت آب پاک

موضوع پروژه : طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان 520 منطقه ای کرمانشاه 

ظرفیت پکیج : ظرفیت 150 مترمکعب در شبانه روز 

کارفرما : بیمارستان 520 منطقه ای کرمانشاه 

پیمانکار : آب پالایش آرا کیا 

مدت قرارداد : 60 روز کاری

مبانی طراحی :

پکیج تصــفیه فاضــلاب بیمارستانی شــامل مراحل : ســیســتم آشغالگیر، ایستگاه پمپاژ اولیه، هوادهی، ته نشینی، کلر زنی و هاضم لجن می باشد.

  • ظرفیت فاضلاب ورودي : 150 مترمکعب در شبانه روز
  • نوع فاضلاب : فاضلاب بیمارستانی
  • مشخصات ورودي (حداکثر) :
  • TSS : 300 mg/Lit 
  • COD : 500 mg/Lit
  • BOD5 : 300 mg/Lit
  • مشخصات تصفیه شده خروجی :
  •  TSS : 100 mg/Lit
  • COD : 160 mg/ Lit
  • BOD5 : 80 mg/Lit