شرکت آب پاک

آبگیری لجن یک فرایند فیزیکی- مکانیکی جهت حذف آب آزاد لجن و تبدیل آن به حالت نیمه جامد لجن در فرایند تصفیه پساب می باشد. که به صورت های مختلف انجام می گیرد.

لجن فاضلاب، ماده جامدی است. که در روش های مختلف تصفیه به منظور حذف آلاینده های معلق، محلول از فاضلاب از طریق جداسازی مواد جامد از مایع و یا ترکیب شیمیایی و یا فعالیت های بیولوژیکی در تصفیه خانه فاضلاب بدست می آید.

میزان لجن تولیدی تابع مقدار و دبی مواد آلاینده موجود در فاضلاب یا آب می باشند. که در بازه های زمانی مشخص لجن موجود در تصفیه خانه ها تخلیه شده. و در برخی از سیستم های تصفیه فاضلاب به عنوان لجن برگشتی به حوض هوادهی بر می گردد.

در تصفیه خانه های آب، در واحدهای انعقاد و لخته سازی و در تصفیه خانه های فاضلاب، در واحدهای تصفیه بیولوژیکی و تصفیه شیمیایی لجن هایی تولید می شوند که باید دفع شوند.

سامانه های (تاسیسات) خشک کردن لجن 

لجنی که با یکی از روش های هوازی یا بی هوازی کاملاً هضم و تثبیت شده است، می باید خاکستری رنگ و فاقد بوی ناخوشایند باشد. چنین لجنی آب خود را به سادگی از دست می دهد و خاصیت چسبندگی ذرات آن بسیار کم است.

از نظر جنس، مقدار مواد آلی لجن نامبرده بسیار ناچیز و بیشتر آن را نمک های معدنی همچون نیترات ها، فسفات ها و سولفات ها تشکیل داده. و کاربرد آن به عنوان کود طبیعی در کشاورزی بسیار مناسب است.

برای آنکه چنین لجنی را بتوان از تصفیه خانه ها بیرون برد. باید به غلظت آن افزود، به طوری که غلظت لجن به 50 تا 85 درصد برسد.

در صورتی که بخواهند لجن را به صورت پودر بسته بندی و در اختیار کشاورزان قرار دهند. می باید بیش از 15 درصد آب در آن وجود نداشته باشد.

برای این هدف روش های گوناگونی متداول است.

مهم ترین آنها عبارتند از استفاده از بسترهای لجن خشک کن، کاربرد روش های مکانیکی مانند استفاده از نیروی گریز از مرکز در دستگاه های لجن خشک کن دورانی، استفاده از فیلترهایی که با فشار و مکش، آب لجن را می کشند. و بالاخره روش های حرارتی که بوسیله آنها با گرم کردن لجن، آب آن را بخار کرده و از آن جدا می سازند.

روش های آبگیری لجن

  • فیلتر پرس
  • بلت فیلتر پرس
  • پرس پیچشی (اسکروپرس)
  • فیلتر پرس ممبرانی
  • فیلتر پرس نواری
  • سانتریفیوژ