شرکت آب پاک

ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺑﺮاي ﺑﺸﺮ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ اي ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ. ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺑﻪ ﺣﺪود دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ می رﺳﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ ای ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن و ﺻﺎف ﮐﺮدن آب ﺑﻮده اﺳﺖ.

وﺳﺎﯾﻞ اوﻟﯿﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب در ﻣﻨﺎزل اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪود ﻗﺮن اول ﻣﯿﻼدی ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای دال ﺑﺮ وﺟﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ ای ﺑﺮ روی آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

پیش از اﻧﺠﺎم ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺮ روي آب لازم است که ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺼﺮف ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ.

 

ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﻣﻮرد زﯾﺮ می باشد:

 • ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﮕﯽ
 • ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻮﻣﯽ
 • ﻣﺼﺮف ﺗﺠﺎري و ﺻﻨﻌﺘﯽ
 • ﻣﺼﺮف آب در ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ
 • ﻣﺼﺮف آب در آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ
 • ﺗﻠﻔﺎت آب

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﮥ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ از آب های زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺪ:

 • ﻫﻮادﻫﯽ
 • ﺳﺨﺘﯽ ﮔﯿﺮی
 • ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن
 • ﮔﻨﺪزداﯾﯽ
 • ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی

 

 

روش های مختلف تصفیه آب طبق دسته بندی زیر می باشد. 

با کلیک روی هر گزینه می توانید اطلاعات بیشتری درباره روش مدنظر مطالعه کنید.

 • دیونایزر
 • سختی گیر رزینی
 • رزین آنیونی و کاتیونی
 • رزین حذف نیترات 
 • میکروفیلتراسیون MF
 • اولترافیلتراسیون UF 
 • نانوفیلتراسیون NF 
 • اسمز معکوس RO 
 • فیلتر کارتریج و هوزینگ
 • الکترودیالیز EDI
 • ممبران RO,NF,UF
 • پکیج تزریق مواد شیمیایی 
 • پکیج تزریق پلی الکترولیت 
 • پکیج تزریق مواد شیمیایی 
 • پکیج تزریق آهک 
 • نانوفیلتراسیون NF
 • سختی گیر رزینی 
 • سختی گیر اولتراسونیک 
 • سختی گیر مغناطیسی 
 • فیلترهای FRP/GRP
 • فیلتر شنی افقی 
 • فیلتر شنی عمودی 
 • فیلتر کارتریج و هوزینگ 
 • فیلتر دیاتومیت 
 • فیلتر کربن اکتیو 
 • هیدروسیکلون 
 • فیلتر دیسکی 
 • نازل و آب پخش کن